Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden
Dit zijn de algemene voorwaarden van SOCS BV, gevestigd te Hofstraat 80 bus 202, 2400 Mol, België, ingeschreven onder ondernemingsnummer BE0461324971 en geregistreerd bij het handelsregister van Turnhout op donderdag 21 augustus 1997. In deze voorwaarden wordt SOCS BV aangeduid als 'ons', 'onze', 'we', 'wij' en 'WINFAKT'. SOCS BV is de ontwikkelaar en uitgever van het softwareproduct WINFAKT en alle bijbehorende onderdelen.
2. De Overeenkomst
2.1 Overweging
Winfakt levert een effectieve work management tool in de vorm van een mobiele en web applicatie, ontworpen om de samenwerking tussen een onderneming en haar klanten te optimaliseren. Integratie van online tools van derden is tevens mogelijk.
2.2 Totstandkoming van de Overeenkomst
Bij het bestellen van de diensten, ongeacht of dit via de website of op een andere manier gebeurt, waaronder ook het registreren voor de demo valt, moet de (potentiële) klant altijd de Servicevoorwaarden en Verwerkersovereenkomst accepteren. De Overeenkomst wordt aangegaan met Winfakt na acceptatie van deze documenten, die beschikbaar zijn op https://www.winfakt.be De klant erkent uitdrukkelijk dat de elektronische acceptatie van de Servicevoorwaarden resulteert in een geldige Overeenkomst, conform het Belgische Wetboek van Economisch recht. Winfakt mag, binnen wettelijke grenzen, gebruikmaken van elektronische bestanden om het bestaan van de Overeenkomst aan te tonen. Wie namens een rechtspersoon deze overeenkomst aangaat, verklaart en garandeert wettelijk bevoegd te zijn om de rechtspersoon te verbinden aan de Servicevoorwaarden. Winfakt behoudt zich het recht voor om aanvullende info-textrmatie te vragen over zowel de ondertekenaar als de (potentiële) klant. Winfakt heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen of de uitvoering van de diensten op te schorten bij twijfel over de identiteit of kredietwaardigheid van de partij(en), of bij tekenen dat de (potentiële) klant zonder toestemming van Winfakt de diensten wil doorverkopen. Deze beëindiging of opschorting geeft de andere partij geen recht op compensatie of schadevergoeding.
2.3 Order
Als de klant gebruik heeft gemaakt van de demo (zie Art. 3.1) en nog over een actief beheerdersaccount beschikt, kan de softwarelicentie via dat account worden besteld. Dit gebeurt door op de knop 'update' te klikken en ten minste de volgende info-textrmatie te verstrekken:
 • het pakket.
 • het aantal gebruikersaccounts.
 • betalingswijze (creditcard of SEPA-domiciliëring) en betalingsgegevens.
Naast de softwarelicentie kan de klant ook onboarding diensten bestellen via dezelfde aankoopprocedure in de app of via de website. Een overeenkomst treedt pas in werking na elektronische bevestiging van de bestelling of wanneer Winfakt de diensten ter beschikking stelt aan de klant. Indien de gebruiker geen actief beheerdersaccount meer heeft maar wel de diensten wil bestellen, moet de klant contact opnemen met Winfakt via de website.
2.4 Levering
Na het aangaan van de overeenkomst verkrijgt de klant toegang tot de tool. Het verstrekken van een beheerdersaccount aan de klant wordt gezien als de levering van de softwarelicentie. Bij het ontvangen van de softwarelicentie dient de klant een initiële controle uit te voeren om na te gaan of de geleverde software licentie overeenkomt met zijn bestelling. Dit houdt onder andere in het controleren van de functionaliteiten van het gekozen pakket en het aantal gebruikersaccounts. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om Winfakt binnen 48 uur na levering te info-textrmeren over eventuele niet-overeenkomende zaken via de helpdesk. Indien de klant binnen 48 uur geen melding doet, wordt aangenomen dat hij de levering heeft geaccepteerd en goedgekeurd.
2.5 Het herroepingsrecht
Op basis van het Belgische Wetboek van Economisch Recht (WER) heeft elke consument, oftewel een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn professionele activiteiten, het recht om aankopen via internet, e-mail of telefoon te herroepen. Aangezien de diensten uitsluitend bedoeld zijn voor interne bedrijfsdoeleinden, wordt elke klant in relatie tot Winfakt als een 'onderneming' beschouwd volgens het Belgische Wetboek van economisch recht. Hierdoor kunnen onze klanten geen herroepingsrecht uitoefenen met betrekking tot zowel de softwarelicentie als de onboarding diensten. Let op dat Winfakt elke potentiële klant de mogelijkheid biedt om voor het aangaan van de overeenkomst tijdelijk gebruik te maken van een gratis demo account. Door deze gratis proefperiodes aan te bieden, gaat Winfakt verder dan wat wettelijk verplicht is.
2.6 Toepassingsgebied
De zakelijke relatie tussen Winfakt en de klant is uitsluitend onderworpen aan deze Servicevoorwaarden. Deze Overeenkomst treedt in de plaats van, en krijgt voorrang op, eventuele eerdere overeenkomsten omtrent de diensten die eerder mogelijk tussen de partijen van kracht waren. Deze Servicevoorwaarden hebben altijd voorrang boven de algemene voorwaarden van de klant.
2.7 Wijzigingen in de Overeenkomst
Winfakt behoudt zich het recht voor om op elk moment in de toekomst de Servicevoorwaarden, prijzen en diensten te veranderen. Winfakt zorgt ervoor dat de klant geïnformeerd wordt over dergelijke veranderingen via een mededeling. Veranderingen die als niet-essentieel worden beschouwd, treden in werking zodra de klant daarover geïnformeerd is. Essentiële veranderingen worden van kracht na het verstrijken van de redelijke termijn, die Winfakt aan de klant heeft doorgegeven. In het geval van essentiële wijzigingen in de Overeenkomst (zoals een prijsverhoging, aangegeven in artikel 4.3), heeft de klant de optie om bezwaar te maken en, indien de Partijen geen geschikte oplossing kunnen vinden, de Overeenkomst te beëindigen (zie artikel 9.1).
3. Gratis proefperiode
3.1 De Tool uitproberen (Demo)
Elke klant krijgt de mogelijkheid om de tool voor een beperkte periode kosteloos te testen. De duur van de toegang tot dit demo account wordt naar eigen inzicht door Winfakt bepaald. Winfakt behoudt zich het recht voor om op elk moment een demo account te beëindigen en alle door de klant ingevoerde gegevens in het demo account definitief te verwijderen. Winfakt kan opeenvolgende activeringen van demo accounts weigeren of beperken om misbruik tegen te gaan. Ondanks het feit dat een klant die een gratis demo account gebruikt (nog) geen betalende klant is, dienen de proefklant en de betrokken gebruikers zich tijdens de proefperiode eveneens te houden aan alle toepasselijke gebruiksvoorwaarden en andere relevante bepalingen in deze Servicevoorwaarden, met name de artikelen 5 (Gebruiksvoorwaarden), 7 (Intellectuele eigendom), 10 (Aansprakelijkheid), 11 (Persoonsgegevens en Privacy) en 12 (Vertrouwelijkheid).
4. Prijs
4.1 Commerciële aanbiedingen
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle promoties, commerciële aanbiedingen, kortingen en aankondigingen die Winfakt via zijn website, per e-mail of in enige andere vorm (inclusief maar niet beperkt tot catalogi, brochures, nieuwsbrieven, folders en andere publicitaire aankondigingen) communiceert, geheel vrijblijvend. De (potentiële) klant mag deze uitsluitend beschouwen als een uitnodiging om de diensten te bestellen. Eventuele commerciële kortingen op de reguliere prijzen die mondeling (bijvoorbeeld telefonisch) worden toegekend, dienen schriftelijk (bijvoorbeeld op de bijbehorende factuur) te worden bevestigd om geldig te zijn. De (potentiële) klant erkent dat kortingen alleen van toepassing zijn in overeenstemming met de uitdrukkelijk vermelde richtlijnen en voorwaarden. Dergelijke kortingen worden geacht eenmalig te zijn verleend voor de initiële termijn of de vastgestelde duur en gelden dus niet automatisch voor latere (soortgelijke) bestellingen. Elke andere praktijk dient te worden beschouwd als een commerciële geste van Winfakt en geldt slechts zolang deze niet door Winfakt wordt herroepen. De (potentiële) klant erkent dat kortingen (en andere relatiegeschenken) niet cumuleerbaar zijn, van nature persoonlijk zijn en nooit aanleiding kunnen geven tot enig verworven recht.
4.2 Prijzen
Algemeen
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn alle promoties, commerciële aanbiedingen, kortingen en aankondigingen die Winfakt via zijn website, per e-mail of in enige andere vorm (inclusief maar niet beperkt tot catalogi, brochures, nieuwsbrieven, folders en andere publicitaire aankondigingen) communiceert, geheel vrijblijvend. De (potentiële) klant mag deze uitsluitend beschouwen als een uitnodiging om de diensten te bestellen. Eventuele commerciële kortingen op de reguliere prijzen die mondeling (bijvoorbeeld telefonisch) worden toegekend, dienen schriftelijk (bijvoorbeeld op de bijbehorende factuur) te worden bevestigd om geldig te zijn. De (potentiële) klant erkent dat kortingen alleen van toepassing zijn in overeenstemming met de uitdrukkelijk vermelde richtlijnen en voorwaarden. Dergelijke kortingen worden geacht eenmalig te zijn verleend voor de initiële termijn of de vastgestelde duur en gelden dus niet automatisch voor latere (soortgelijke) bestellingen. Elke andere praktijk dient te worden beschouwd als een commerciële geste van Winfakt en geldt slechts zolang deze niet door Winfakt wordt herroepen. De (potentiële) klant erkent dat kortingen (en andere relatiegeschenken) niet cumuleerbaar zijn, van nature persoonlijk zijn en nooit aanleiding kunnen geven tot enig verworven recht.
Pakketten
De pakketten worden door Winfakt aangeboden tegen een vaste jaarlijkse licentievergoeding. Aanvullende info-textrmatie over de prijsstelling van de pakketten vind je op de website. De overeengekomen licentievergoeding voor het door de klant bestelde pakket tijdens de initiële termijn wordt aangegeven in het licentieoverzicht in de app. Indien de Licentievergoeding wijzigt (zie artikel 4.3, Prijswijzigingen) en/of de reikwijdte van de Softwarelicentie op een later moment wijzigt (zie artikel 4.4, Upgrades en Downgrades), wordt het licentieoverzicht in de app hieraan aangepast. Het licentieoverzicht in de app, samen met de meest recente onbetwiste factuur, zal dienen als bewijs van de op dat moment overeengekomen licentievergoeding.
Introductiediensten
Winfakt levert de introductie diensten tegen een eenmalige vaste vergoeding. Meer info-textrmatie over de prijzen van de introductie diensten is te vinden op de website.
4.3 Prijswijzigingen
Algemeen
Winfakt biedt geen garantie dat de prijzen voor haar diensten ongewijzigd blijven. Winfakt kan te allen tijde de prijs van één of meerdere diensten aanpassen. Wanneer een prijsverhoging van invloed is op bestaande klanten, zorgt Winfakt ervoor dat zij haar klanten ten minste één (1) maand voor de implementatie van de nieuwe prijzen info-textrmeert door middel van een mededeling.
Licentievergoedingen
Zonder in te boeten aan de bepalingen aangaande indexering, wordt een stijging van de licentievergoeding die plaatsvindt tijdens een lopende termijn als een substantiële verandering van de Overeenkomst beschouwd. Daarom heeft de klant de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen. De klant moet deze beëindiging schriftelijk aan Winfakt meedelen voordat de nieuwe Licentievergoedingen van kracht worden. Als de klant de Tool na de ingangsdatum blijft gebruiken, houdt dit in dat hij de herziene prijzen aanvaardt.
Indexering
In de mate dat de prijzen van de diensten afhankelijk zijn van de op dat moment geldende loonkosten, kosten van elementen/onderdelen, socialezekerheidsbijdragen, belastingen, verzekeringspremies, kosten van materialen, wisselkoersen en/of andere kosten, heeft Winfakt het recht om haar prijzen overeenkomstig te verhogen indien één of meer van deze prijsfactoren stijgen, dit in overeenstemming met de wettelijk toegestane normen (voor Licentievergoedingen: zelfs tijdens de lopende Termijn). Een indexering wordt niet beschouwd als een substantiële wijziging van de Overeenkomst.
4.4 Upgrades en downgrades
Upgrades
De klant heeft de optie om (i) een upgrade uit te voeren naar een uitgebreider pakket, (ii) het aantal gebruikersaccounts te vergroten en (iii) de limieten van het klantaccount te verhogen (gezamenlijk aangeduid als de 'Upgrade(s)'). Deze Upgrades kunnen op elk gewenst moment tijdens de termijn worden geïmplementeerd via de in-app upgrade-functionaliteit. Wanneer dit gebeurt, wordt de gevraagde upgrade onmiddellijk geactiveerd. Er is een bijkomende pro-rata vergoeding van toepassing, berekend op basis van het resterende gedeelte van de huidige termijn waarin de klant gebruik kan maken van de Upgrade. Ga naar ons Support Center voor meer info-textrmatie over Upgrades:
 • Voor het kiezen van een uitgebreider pakket.
 • Voor het toevoegen van extra gebruikersaccounts.
 • Voor het verhogen van de limieten van het klantaccount.
Downgrades
De klant heeft de optie om (i) naar een lager pakket over te stappen, (ii) het aantal gebruikersaccounts te verminderen en (iii) eerdere verhogingen van de limieten van de klant Account terug te draaien (gezamenlijk aangeduid als 'Downgrade(s)').
Een dergelijke kennisgeving dient uiterlijk vijftien (15) dagen voor de verlengingsdatum via het in-app Downgrade-formulier te worden ingediend. Indien de Downgrade-melding te laat wordt ingediend, heeft Winfakt het recht om de klant voor het betreffende pakket, gebruikersaccounts, betaalde versie van de Customer Meeting Add-On en klantaccount Limieten te factureren voor de gehele volgende Termijn, zelfs als de klant deze niet meer gebruikt.
Downgrades worden pas doorgevoerd vanaf de verlengingsdatum. Als gevolg hiervan heeft de klant geen recht op terugbetaling voor het niet-gebruik van bepaalde pakket functies, gebruikersaccounts, of klantaccount limieten tijdens de lopende termijn.
Voor meer info-textrmatie over Downgrades kunt u terecht in ons Support Center: Om over te stappen naar een kleiner pakket Om het aantal gebruikersaccounts te verminderen
5. Gebruiksvoorwaarden - de Winfakt Software
5.1 Softwarelicentie (gebruiksrecht)
Winfakt verleent de klant een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, wereldwijd beperkt recht om de Winfakt-software, inclusief alle (toekomstige) updates, uitsluitend voor zijn interne bedrijfsvoering te gebruiken.
De klant garandeert dat (i) alle verstrekte (registratie)gegevens volledig, waarheidsgetrouw en accuraat zijn en (ii) hij de juistheid ervan zal bewaken. Alle andere gebruiks- of exploitatierechten die niet expliciet aan de klant zijn verleend, zijn uitgesloten zonder schriftelijke toestemming van Winfakt.
Zolang deze Overeenkomst van kracht is, mag de klant de Tool binnen de grenzen van de verleende rechten gebruiken. De omvang van deze rechten kan tijdens de looptijd van de Overeenkomst worden aangepast.
Binnen de grenzen van de door Winfakt verleende softwarelicentie, mag de klant het overeengekomen aantal gebruikers toegangs- en gebruiksrechten verlenen. Deze gebruikers hebben toegang tot en gebruiken de Winfakt-software binnen de interne bedrijfsomgeving van de klant, onder diens verantwoordelijkheid.
Dienovereenkomstig zijn de verplichtingen uit hoofde van deze Servicevoorwaarden van toepassing op gebruikers die via de klant toegang krijgen tot de Winfakt-software. De klant verbindt zich ertoe al zijn betrokken gebruikers duidelijk te info-textrmeren over hun verplichtingen en de gebruiksvoorwaarden van de Winfakt-software.
De klant zal geen toegang tot de Winfakt-software verlenen of toestaan dat deze door anderen dan de overeengekomen gebruikers wordt gebruikt. De klant is verantwoordelijk voor de handelingen, het gedrag, de werking en alle andere activiteiten met betrekking tot de Winfakt-software door zijn werknemers, functionarissen, directeuren en alle derden waaraan hij al dan niet opzettelijk, direct of indirect toegang geeft tot de Tool.
Winfakt behoudt zich het recht voor om maatregelen te treffen tegen de klant en zijn gebruikers indien de bepalingen van de Overeenkomst niet worden nageleefd.
5.2 Registratie/Beheerder- en Gebruikersaccounts
De klant krijgt toegang tot de Tool en kan gebruikmaken van de Softwarelicentie via het Beheerdersaccount en, indien van toepassing, de aanvullende gebruikersaccounts. De klant is als enige verantwoordelijk voor het gebruik en de activiteiten van het beheerdersaccount en de gebruikersaccounts.
Het aantal gebruikersaccounts komt overeen met het aantal klanten-gebruikers. Elke gebruiker heeft dus een persoonlijke gebruikersaccount. De beheerder bepaalt de reikwijdte van de rechten van de gebruikersaccounts en blijft altijd verantwoordelijk voor het verlenen van deze rechten.
Elk gebruikersaccount (inclusief het Beheerdersaccount) is eigendom van één persoon en mag daarom niet met anderen worden gedeeld. Beheerders en gebruikers worden geadviseerd om een uniek wachtwoord te creëren, dit regelmatig te wijzigen en/of dubbele authenticatie te gebruiken.
De klant is als enige verantwoordelijk voor de bescherming en beveiliging van het beheerdersaccount en de gebruikersaccounts. In dit verband moeten de beheerder en elke gebruiker de vertrouwelijkheid van hun respectieve gebruikersaccount waarborgen, inclusief de vertrouwelijkheid van de inloggegevens zoals wachtwoorden. Ze mogen hun inloggegevens niet verstrekken aan Winfakt (bijvoorbeeld bij het vragen om hulp via de helpdesk, zie artikel 13).
Alle schade veroorzaakt door onzorgvuldige omgang met deze inloggegevens door de klant of zijn gebruikers is uitsluitend voor rekening van de klant, die geen aanspraak kan maken op de aansprakelijkheid van Winfakt.
De klant dient elke (vermoedelijke) inbreuk op de vertrouwelijkheid van een of meer gebruikersaccounts en elke betwiste registratie onmiddellijk aan Winfakt te melden, zodat passende maatregelen kunnen worden genomen.
5.3 Beperkingen
De rechten die onder de Overeenkomst worden verleend, zijn onderworpen aan beperkingen. De klant verbindt zich ertoe de Winfakt-software uitsluitend te gebruiken voor interne bedrijfsdoeleinden, in overeenstemming met alle toepasselijke wetten, regels en voorschriften die door overheidsinstanties zijn uitgevaardigd.
De klant verbindt zich ertoe de Winfakt-software niet te gebruiken voor activiteiten die direct of indirect onwettig, schadelijk, bedreigend, beledigend, intimiderend, onrechtmatig of lasterlijk kunnen zijn, noch voor activiteiten die inbreuk maken op de (intellectuele eigendoms)rechten van Winfakt, zijn partners of derden. De naleving van dit artikel wordt beschouwd als een essentieel onderdeel van de Overeenkomst.
De klant stemt ermee in de Winfakt-software niet te misbruiken en zich aan de opgelegde beperkingen te houden. Zonder uitputtend te zijn, verbindt de klant zich ertoe om de volgende handelingen niet uit te voeren:
 • Verkoop, toewijzing, verspreiding, licentiëring, verhuur, leasing, uitlenen, overdracht of andere vormen van exploitatie van de Winfakt-software zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Winfakt, of geef diensten of afgeleide producten ervan in een dienstenbureau- of uitbesteding-aanbod aan een derde aan;
 • Kopiëren, wijzigen, aanpassen, veranderen, vertalen of afgeleide werken maken op basis van de Winfakt-software (anders dan kopieën, wijzigingen of afgeleide werken die uitsluitend van de rapporten of overzichten worden gemaakt die uitsluitend voor interne bedrijfsdoeleinden van de klant zijn gemaakt);
 • Reverse engineering, disassembleren of decompileren van de Winfakt-software uitvoeren, of anderen daartoe toestemming geven;
 • De Winfakt-software gebruiken voor illegale of onwettige doeleinden of voor de overdracht van gegevens die onwettig, lasterlijk, inbreukmakend op iemands privacy, beledigend, bedreigend, schadelijk zijn of inbreuk maken op iemands intellectuele eigendom;
 • De Winfakt-software gebruiken om illegale activiteiten uit te voeren of te bevorderen;
 • Versturen van 'junk mail', 'spam', 'kettingmail', 'phishing' of andere ongewenste massa verspreiding van e-mails met behulp van de Winfakt-software;
 • Stalken, lastigvallen of schaden van iemand met behulp van de Winfakt-software;
 • De goede werking van de Winfakt-software en/of website verstoren. Dit houdt ook in dat klanten geen materiaal mogen verzenden, verwerken of opslaan met software virussen, wormen, Trojaanse paarden of andere schadelijke of kwaadaardige computercode, bestanden, scripts, agenten of programma's die een inbreuk kunnen vormen op de diensten en belangen van Winfakt, haar verbonden ondernemingen en klanten. klanten moeten zich ook onthouden van het uploaden van inhoud die de infrastructuur van de Winfakt-software en de goede werking ervan kan belasten of verstoren;
 • Toevoegen van inhoud aan de Winfakt-software die als ongepast of onwettig kan worden beschouwd vanwege het illegale, onwettige, schadelijke, beledigende, misleidende, bedreigende, obscene, pornografische, beledigende of racistische karakter ervan en/of meer in het algemeen omdat het in strijd is met de openbare zedelijkheid of de openbare orde;
 • Het bedrijfsmodel van Winfakt of zijn verbonden ondernemingen omzeilen;
 • De Winfakt-software op een valse of misleidende manier gebruiken, of waardoor het lijkt alsof Winfakt en/of haar verbonden ondernemingen of een derde partij erbij betrokken zijn;
 • Vragen naar inloggegevens van andere gebruikers en/of inloggen op het gebruikersaccount van iemand anders;
 • De Winfakt-software op frauduleuze wijze gebruiken (bijvoorbeeld het gebruik van een valse gebruikersaccount en/of het verstrekken van valse gebruikersinfo-textrmatie wordt beschouwd als frauduleus gebruik);
 • Ongeoorloofd gebruikmaken van de Tool en zich voordoen als een andere (rechtspersoon of natuurlijke persoon);
 • De Winfakt-software gebruiken op een manier die aanzienlijk hoger is dan het gebruik door een gemiddelde klant en die schadelijk kan zijn voor het netwerk of een overbelasting van het systeem kan veroorzaken.
De klant moet (i) elk ongepast en ongeoorloofd gebruik onmiddellijk bestraffen of sanctioneren en (ii) Winfakt hiervan onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen.
5.4 Corrigerende maatregelen
Winfakt behoudt zich het recht voor om alle noodzakelijke en redelijke maatregelen te nemen wanneer de klant of zijn gebruiker in strijd handelt met de Overeenkomst, de toepasselijke wetgeving, de rechten van derden, of de algemeen aanvaarde gedragsregels van het internet. Winfakt heeft ruime discretionaire bevoegdheid om passende sancties op te leggen in geval van overtredingen. Dit kan resulteren in tijdelijke opschorting of definitieve ontzegging van toegang tot de Winfakt-software. Tevens kan Winfakt eventuele kosten aan de klant doorberekenen die voortvloeien uit het niet naleven van de gebruiksvoorwaarden.
Winfakt kan dergelijke maatregelen zonder voorafgaande waarschuwing treffen, indien de situatie dit rechtvaardigt. De klant heeft geen recht op restitutie of schadevergoeding als gevolg van deze maatregelen.
Mocht de klant van mening zijn dat een opgelegde maatregel onevenredig of ongegrond is, dan dient hij Winfakt binnen vijftien (15) kalenderdagen na het opleggen van de maatregel schriftelijk op de hoogte te stellen. Hoewel Winfakt de argumenten van de klant in overweging zal nemen, is Winfakt niet verplicht om de genomen maatregelen ongedaan te maken.
5.5 Systeemvereisten
De klant dient voor toegang tot en gebruik van de Winfakt-software te beschikken over een internetverbinding en een moderne webbrowser (we ondersteunen alle browsers, maar adviseren het gebruik van de nieuwste versie van Google Chrome). Het gebruik van een verouderde webbrowser kan leiden tot beperkingen in de beschikbare functionaliteiten van de Winfakt-software of een suboptimale prestatie hiervan.
De klant draagt de verantwoordelijkheid voor een geschikte en doeltreffende beveiliging van zowel de apparatuur als de IT-omgeving die onder zijn verantwoordelijkheid valt.
6. Facturatie en Betaling
6.1 Facturatie
De klant gaat nadrukkelijk akkoord met het ontvangen van elektronische facturen van Winfakt, tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen de partijen. Winfakt zal alle facturen met betrekking tot deze overeenkomst versturen naar het elektronische adres dat de klant heeft opgegeven bij het aanvragen van de diensten. Het bijhouden van actuele factuurgegevens is de verantwoordelijkheid van de klant. Het niet tijdig of volledig voldoen van betalingsverplichtingen en de gevolgen daarvan kunnen niet aan Winfakt worden toegeschreven indien een factuur is opgesteld en verzonden met verouderde factuurgegevens van de klant.
Licentievergoeding
Winfakt hanteert de volgende factureringsmethode voor de licentievergoeding aan haar klanten:
 • Bij een kwartaal termijn: een factuur per driemaandelijkse periode;
 • Bij een jaartermijn: een jaarlijkse factuur.
De factuur wordt altijd aan de klant verstrekt vóór aanvang van de betreffende termijn.
Upgrades
Upgrades (zoals een hoger pakket, extra gebruikersaccounts of een verhoging van de account beperkingen, zoals beschreven in artikel 4.4) die door de klant worden aangevraagd gedurende de termijn, zullen direct na het plaatsen van de bestelling aan de klant worden gefactureerd.
Introductiediensten
Winfakt zal de eenmalige vergoeding voor introductie diensten direct factureren na het plaatsen van de bestelling door de klant.
6.2 Betaling
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zal Winfakt alle facturen automatisch en volledig innen via creditcard of domiciliëring (SEPA Direct Debit, SDD), afhankelijk van de voorkeur van de klant bij het bestellen van de diensten, op de factuurdatum. Bij betaling via SEPA Direct Debit (SDD) hanteert Winfakt op basis van interne procedures een formele afwijking van de wettelijke verplichting om 14 kalenderdagen van tevoren kennis te geven van het verschuldigde bedrag alvorens het te kunnen innen.
Winfakt werkt samen met externe professionele en gespecialiseerde partners die een betalingsplatform beheren voor het verwerken van betalingen. Online betalingen worden uitgevoerd via beveiligde protocollen. Alle online betalingen zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden en bepalingen van de externe betalingsplatform beheerder, die eveneens verantwoordelijk is voor de correcte verwerking van alle online betalingen.
De financiële gegevens van de klant die worden verstrekt bij online betalingen, worden uitsluitend uitgewisseld tussen de externe partner en de betreffende financiële instellingen. Winfakt heeft geen toegang tot de vertrouwelijke financiële gegevens van de klant.
Facturen kunnen alleen rechtsgeldig worden betwist als de klant binnen zeven (7) kalenderdagen na de factuurdatum een e-mail stuurt naar (invoicing@winfakt.be) met vermelding van de factuurdatum, het factuurnummer en een gedetailleerde motivatie. Een dergelijke betwisting ontslaat de klant niet van zijn betalingsverplichting.
De onvoorwaardelijke betaling van het factuurbedrag door de klant wordt beschouwd als een uitdrukkelijke aanvaarding van de factuur.
Winfakt zal gedeeltelijke betalingen van de klant steeds onder voorbehoud van wijziging en zonder afstand aanvaarden en eerst toewijzen aan de inningskosten, vervolgens aan de geleden schade, daarna aan de verschuldigde rente en tenslotte aan de hoofdsom, waarbij de toewijzing van het betaalde bedrag aan de oudste uitstaande hoofdsom voorrang heeft.
6.3 Gevolgen van niet- of laattijdige betaling
Indien de klant een factuur niet of slechts gedeeltelijk heeft betaald op de vervaldatum, is hij van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een vertragingsrente verschuldigd van 1% per maand vertraging. Een reeds begonnen maand wordt in dit geval als volledige maand beschouwd. Het verschuldigde bedrag wordt daarnaast verhoogd met alle inningskosten die Winfakt heeft betaald, plus 20% van het factuurbedrag, met een minimum van € 150 (excl. btw) als forfaitaire schadevergoeding, onverminderd het recht van Winfakt om een hogere vergoeding te eisen.
Als de klant een of meerdere facturen niet betaalt, heeft Winfakt het recht om de toegang tot de diensten tijdelijk op te schorten totdat een volledige betaling is ontvangen. De tijdelijke opschorting van toegang tot de diensten heeft echter geen invloed op de voortzetting van de termijn. Bovendien kan Winfakt de overeenkomst eenzijdig beëindigen als de klant niet of herhaaldelijk te laat betaalt.
In geval van niet-tijdige betaling worden alle overige Winfakt-facturen aan de klant onmiddellijk opeisbaar, zelfs als ze nog niet vervallen zijn, en zijn alle toegestane betalingsvoorwaarden niet langer van toepassing. Hetzelfde geldt bij dreigend faillissement, gerechtelijke of buitengerechtelijke ontbinding, betalingsachterstand, of elk ander feit dat duidt op insolvabiliteit van de klant.
7. Intellectuele Eigendom
7.1 Intellectuele eigendomsrechten van Winfakt
De klant erkent uitdrukkelijk dat Winfakt en haar filialen de enige eigenaren zijn en blijven van de Winfakt-software en/of andere gerelateerde intellectuele eigendomsrechten. Alle dergelijke rechten en goodwill behoren toe aan Winfakt en haar Verbonden Ondernemingen.
Dientengevolge omvat de licentie verleend aan de klant onder deze overeenkomst (zie artikel 5.2) uitsluitend het recht om, tegen betaling, de Winfakt-software te gebruiken. Winfakt verleent geen impliciete licenties op basis van deze Overeenkomst. Een dergelijke licentie houd,t onder geen beding in:
 • Een eigendomsoverdracht van de Winfakt-software van Winfakt naar de klant;
 • Het verlenen van rechten aan de klant met betrekking tot de Winfakt-software, handelsnamen en/of handelsmerken van Winfakt of haar verbonden ondernemingen;
 • Het recht van de klant om Winfakt te verzoeken een kopie van software of andere producten die Winfakt gebruikt om de diensten te leveren, te verstrekken.
De klant mag bijgevolg geen gebruik maken van handelsmerken, handelsnamen of merknamen van Winfakt of haar Verbonden Ondernemingen (bijvoorbeeld in metatags, trefwoorden of verborgen tekst) zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Winfakt en/of haar Verbonden ondernemingen.
Onverminderd het recht van de klant of een derde om de geldigheid van enig intellectueel eigendom van Winfakt te betwisten, zal de klant geen handelingen verrichten of toestaan dat een derde handelingen verricht die de intellectuele eigendomsrechten van Winfakt kunnen schaden of in strijd zijn met bijvoorbeeld patenten, auteursrechten, geregistreerde ontwerpen, handelsmerken of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten. De klant zal ook niets nalaten of toestaan dat een derde iets nalaat met hetzelfde effect.
De klant verplicht zich Winfakt op de hoogte te stellen van elke feitelijke, dreigende of vermoedelijke inbreuk op enig intellectueel eigendomsrecht van Winfakt waarvan hij op de hoogte zou zijn, evenals van elke vordering van een derde als gevolg van het gebruik van de diensten.
7.2 Documentatie
In overeenstemming met deze Servicevoorwaarden verleent Winfakt de klant een niet-exclusieve, niet-overdraagbare licentie voor de duur van de gesloten overeenkomst (zie Artikel 8) om kopieën van de Documentatie te reproduceren, uitsluitend voor gebruik door de klant in het kader van zijn licentie (zie artikel 5.2).
De klant erkent dat:
 • Err geen recht wordt verleend om de Documentatie te publiceren, wijzigen, aanpassen, vertalen of afgeleide werken ervan te creëren;
 • De Documentatie deel uitmaakt van het intellectuele eigendom van Winfakt en gaat ermee akkoord om alle eigendomsrecht vermeldingen, inclusief auteursrecht-, handelsmerk- en vertrouwelijkheid vermeldingen die op kopieën van de documentatie aanwezig zijn, nauwkeurig te reproduceren.
7.3 Verwijzingen
Zonder enig recht, aanspraak of belang toe te kennen, gaat de klant akkoord dat Winfakt kosteloos correcte info-textrmatieve verwijzingen mag maken naar de handelsnamen, handelsmerken of dienstmerken van de klant (hierna gezamenlijk: de 'Merken') voor het leveren van zijn diensten, bijvoorbeeld op de website.
Winfakt zal het gebruik van elk merk van de klant in verband met de uitvoering van de diensten binnen een redelijke termijn stopzetten bij (i) de beëindiging van de Overeenkomst of (ii) ontvangst van een kennisgeving van de klant om dergelijk gebruik te beëindigen.
8. Duur
Elke softwarelicentie heeft een verlengbare termijn van één kwartaal of één jaar, afhankelijk van de keuze van de klant bij het bestellen van de diensten.
Een nieuwe termijn van gelijke duur als de vorige (eerste of verlengde) termijn van één kwartaal of één jaar wordt automatisch van kracht als de klant de Overeenkomst niet uiterlijk vijftien (15) kalenderdagen voor de verlengingsdatum opzegt, waardoor Winfakt het recht heeft om de klant voor de verlengde termijn te factureren.
Bij verlenging van de overeenkomst wordt de geldende prijs altijd bepaald op basis van de status van het klantaccount vlak voor de verlengingsdatum (ongeacht eventuele prijsverhogingen, zie artikel 4.3). Dit betekent dat eventuele upgrades tijdens de voorgaande termijn van kracht blijven tijdens de nieuwe termijn, en dat er rekening wordt gehouden met tijdige downgrades.
9. Opzegging
9.1 Opzegging door de klant
De klant kan de softwarelicentie beëindigen door gebruik te maken van de in-app functionaliteit (voor meer info-textrmatie verwijzen wij je naar ons Support Center): (i) Op elk moment en om welke reden dan ook, mits de opzegging ten minste vijftien (15) kalenderdagen vóór de verlengingsdatum wordt gedaan. Elke opzegging van de softwarelicentie door de klant binnen 15 kalenderdagen vóór het aflopen van de termijn is niet effectief, aangezien de overeenkomst in dat geval automatisch wordt verlengd (zie Artikel 8). Als gevolg hiervan is de klant verplicht de factuur voor de verlengde termijn te betalen, zelfs als hij niet van plan is de diensten verder te gebruiken; (ii) In het geval dat de klant niet akkoord kan gaan met een substantiële wijziging van de Overeenkomst en een dergelijke beëindiging plaatsvindt binnen 30 kalenderdagen nadat Winfakt de klant hiervan op de hoogte heeft gesteld.
Substantiële wijzigingen van de overeenkomst omvatten:
 1. een belangrijke wijziging van deze Servicevoorwaarden door Winfakt (zie artikel 2.6);
 2. een prijsverhoging die een aanzienlijke impact heeft op de klant (zie artikel 4.3);
 3. een wijziging in het aanbod van de diensten die een significant nadeel voor de klant met zich meebrengt (zie artikel 16).
Onder geen enkele omstandigheid geeft een opzegging de klant het recht om enige vorm van schadevergoeding of compensatie van Winfakt te eisen.
9.2 Opzegging door Winfakt
Onverminderd enig recht of rechtsmiddel dat Winfakt jegens de klant zou kunnen uitoefenen, heeft Winfakt de mogelijkheid om de Overeenkomst te allen tijde en zonder gerechtelijke tussenkomst te beëindigen in uitzonderlijke situaties die het voortzetten van een professionele samenwerking tussen Winfakt en de klant onmogelijk maken.
De klant stemt ermee in dat de volgende situaties als uitzonderlijke omstandigheden worden beschouwd:
i) Indien Winfakt vaststelt of gegronde redenen heeft te vermoeden dat:
- de klant in aanzienlijke mate inbreuk maakt op enige bepaling van deze Servicevoorwaarden (met name als de klant handelt in strijd met de beperkingen in artikel 5.4); Winfakt zal, indien zij dit nog relevant acht, de klant als eerste info-textrmeren over de inbreuk en hem vragen om (i) de situatie te corrigeren, (ii) de inbreuk niet meer te plegen en, indien mogelijk, (iii) dergelijke overtredingen in de toekomst te voorkomen;
- de klant de diensten gebruikt voor verboden, illegale en/of ongepaste doeleinden;
- de overeenkomst met de klant is gebaseerd op onjuiste of onnauwkeurige info-textrmatie van de klant; of
- de klant de diensten bestelt om redenen die niet als objectief redelijk en aanvaardbaar kunnen worden beschouwd.
(ii) Als de klant de betalingen stopzet, faillissement aanvraagt, failliet wordt verklaard, in liquidatie gaat of een vergelijkbaar proces ondergaat of wordt ontbonden.
(iii) Als de klant handelt uit oneerlijkheid, ontrouw of plegen van fraude tegen Winfakt of haar Verbonden Ondernemingen.
Wanneer Winfakt de Overeenkomst per e-mail opzegt in dergelijke situaties, eindigt de Overeenkomst automatisch zonder opzegtermijn of compensatie, en zonder afbreuk te doen aan het recht van Winfakt om aanvullende vergoeding van de klant te eisen. Winfakt behoudt zich het recht voor om verzoeken van de klant voor het aangaan van een (nieuwe) Overeenkomst met betrekking tot het gebruik van de diensten af te wijzen.
9.3 Gevolgen van de opzegging
Bij beëindiging van de Softwarelicentie:
door de klant:
- zal Winfakt het klant account deactiveren zo snel als redelijkerwijs mogelijk na het einde van de softwarelicentie. Winfakt zal zich inspannen om de klant vooraf te info-textrmeren over de deactivering van het klant account;
- wordt de klant geadviseerd om voor het einde van de softwarelicentie de klantgegevens te exporteren met behulp van de beschikbare export tools. Na beëindiging van de softwarelicentie kan export alleen plaatsvinden gedurende een beperkte periode (zie de DPA) en met behulp van Winfakt, waarbij Winfakt kosten in rekening mag brengen.
door Winfakt:
- zal Winfakt (i) naar eigen inzicht een tijdsperiode bepalen waarin het klant account gedeactiveerd zal worden en (ii) indien van toepassing, de klant de mogelijkheid geven om de klantgegevens uit het klant account te exporteren.
Bij export krijgt de klant de klantgegevens in een machinaal leesbaar formaat. Winfakt streeft ernaar de geëxporteerde klantgegevens zo volledig mogelijk aan te leveren, maar kan hiervoor geen absolute garantie bieden.
Bij beëindiging van de Overeenkomst moet elke partij vertrouwelijke info-textrmatie en materialen aan de andere Partij teruggeven die aan die partij toebehoren (zie artikel 11).
Als de klant de Overeenkomst opzegt moet hij het bedrag voor het resterende gedeelte van de lopende Termijn (en, indien van toepassing, voor de volgende Termijn) betalen, zelfs als hij de diensten niet meer zal gebruiken. Bedragen die reeds aan Winfakt zijn betaald voor de lopende en/of komende termijn worden door Winfakt behouden en niet terugbetaald.
De volgende artikelen blijven van kracht na het verstrijken of de beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook: Artikels 7 (Intellectuele eigendom), 10 (Aansprakelijkheid), 11 (Persoonsgegevens en Privacy) en 12 (Vertrouwelijkheid).
10. Aansprakelijkheid
De aansprakelijkheid van Winfakt wordt beperkt tot het laagste van de volgende twee bedragen: (i) de factuurwaarde van de laatste factuur met betrekking tot de diensten, of (ii) het bedrag van de uitkering van de verzekering die Winfakt heeft afgesloten. In ieder geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de wettelijke aansprakelijkheid volgens de Belgische wetgeving.
De klant erkent dat hij Winfakt zo snel mogelijk op de hoogte moet brengen van eventuele schade die hij heeft geleden als gevolg van het gebruik van de diensten. Een eventuele toename van de schade die ontstaat doordat Winfakt niet onmiddellijk op de hoogte wordt gebracht, is niet aan Winfakt te wijten.
Tenzij expliciet anders vermeld in deze Servicevoorwaarden en voor zover wettelijk toegestaan, worden de diensten, documentatie en alle andere producten of diensten geleverd door Winfakt verstrekt op een "as is"-basis. Winfakt wijst alle andere expliciete en impliciete garanties af, inclusief maar niet beperkt tot garanties van geschiktheid voor een bepaald doel, bevredigende kwaliteit, redelijke vaardigheid, zorg, systeemintegratie en/of gegevens nauwkeurigheid.
Daarnaast garandeert Winfakt niet dat de diensten aan alle vereisten van de klant zullen voldoen. De klant heeft echter de mogelijkheid om (i) de demo (zie artikel 3.1) te gebruiken voordat hij een betalende klant wordt en (ii) te allen tijde aanvullende info-textrmatie op te vragen bij Winfakt. De klant verklaart hiermee voldoende geïnformeerd te zijn over de inhoud en reikwijdte van de diensten.
Winfakt kan de volgende garanties zonder voorbehoud niet bieden: (i) dat de prestaties van de Winfakt-software ononderbroken of foutloos zullen zijn, of dat alle fouten en/of bugs (binnen een redelijke termijn) zullen worden verholpen, (ii) dat de Winfakt-software altijd beschikbaar, virusvrij, tijdig en volledig zal zijn, of (iii) dat de door de Winfakt-software verstrekte info-textrmatie compleet, juist, nauwkeurig en niet-misleidend is.
Het gebruik van de Winfakt-software door de klant en de betrokken gebruikers is volledig voor hun eigen verantwoordelijkheid en risico. Winfakt kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade die voortvloeit uit dit gebruik. De klant en de betrokken gebruikers zijn als enige verantwoordelijk voor eventuele schade aan hun computer(programma's), draadloze apparaten en/of andere apparatuur.
Winfakt kan eveneens niet aansprakelijk worden gehouden voor:
 • Indirecte en/of gevolgschade (inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van inkomsten, verlies van goodwill en schade aan eigendommen van de klant als gevolg van het gebruik van de diensten), zelfs als de klant Winfakt specifiek over het mogelijke verlies heeft geïnformeerd;
 • Gebreken die direct of indirect voortvloeien uit een handeling van de klant of een derde partij, ongeacht of deze het gevolg zijn van een fout of nalatigheid;
 • Schade als gevolg van het gebruik van de diensten voor een ander doel dan waarvoor ze zijn ontwikkeld of bedoeld door Winfakt;
 • Aanvullende schade door het verdere gebruik door de klant, Beheerder en/of gebruikers nadat een defect is ontdekt;
 • Verlies of verkeerd gebruik van klantgegevens, tenzij dit uitsluitend te wijten is aan een fout van Winfakt;
 • Schade als gevolg van het niet opvolgen van adviezen en/of richtlijnen die door Winfakt zijn verstrekt (uitsluitend op discretionaire basis);
 • Schade als gevolg van overmacht of tegenslag (zie artikel 17).
Daarnaast erkent de klant dat Winfakt geen garantie biedt dat het automatisch voldoet aan de voorschriften of eisen die gelden in enig rechtsgebied door het gebruik van de diensten, met uitzondering van de voorschriften of eisen die in België van kracht zijn op het moment van het sluiten van de Overeenkomst. Winfakt kan daarom niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele latere wijzigingen in dergelijke wetgeving en/of voorschriften.
De klant wordt verondersteld geen (vertrouwelijke) info-textrmatie (bijv. een Excel-bestand met gegevens, inclusief klantgegevens) of login-gegevens aan een werknemer van Winfakt te verstrekken op enige wijze en om welke reden dan ook. Indien de klant, ondanks het voorgaande, dergelijke info-textrmatie aan Winfakt verstrekt, erkent de klant dat deze handeling volledig op eigen risico plaatsvindt. In dat geval kan Winfakt niet dezelfde beveiliging en vertrouwelijkheid van de verstrekte info-textrmatie garanderen als voor de klantgegevens.
De klant zal Winfakt en al zijn bestuurders, directeuren, partners, werknemers en filialen vrijwaren en/of schadeloos stellen tegen alle claims voortvloeiend uit het bestaan, de uitvoering, de niet-nakoming en/of beëindiging van deze gebruiksvoorwaarden, veroorzaakt door nalatigheid, schuld of onachtzaamheid van de klant of een van zijn gebruikers.
11. Persoonsgegevens en Privacy
11.1 Winfakt als verwerkingsverantwoordelijke
Winfakt verwerkt persoonsgegevens van (potentiële) klanten, hun gebruikers en/of andere medewerkers van de klant. Omdat Winfakt persoonsgegevens verwerkt voor verschillende eigen doeleinden (voornamelijk om de diensten te leveren, maar bijvoorbeeld ook om nieuwsbrieven en andere marketingcommunicatie te versturen), fungeert Winfakt als 'verwerkingsverantwoordelijke' in de zin van de Privacywetgeving.
Winfakts Privacyverklaring bevat alle relevante info-textrmatie over hoe Winfakt persoonsgegevens verwerkt in zijn hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke (inclusief: de doeleinden van gegevensverwerking, de soort(en) verwerkte persoonsgegevens, de bewaartermijn, de ontvangers van de gegevens, enz.). De privacyverklaring van Winfakt dient samen met het Cookiebeleid van Winfakt te worden gelezen.
Door een Overeenkomst met Winfakt aan te gaan of zich in te schrijven voor een demo, bevestigt de klant dat hij de privacyverklaring heeft gelezen en de inhoud ervan begrijpt.
11.2 Winfakt als gegevensverwerker
Met uitzondering van de gevallen vermeld in artikel 12.3, erkent de klant dat hij fungeert als 'verwerking verantwoordelijke' en Winfakt als 'verwerker' in de zin van de Privacywetgeving voor:
 • De verwerking van Persoonlijke klantgegevens; en
 • De verwerking van bepaalde persoonsgegevens van zijn gebruikers, voor zover deze persoonsgegevens uitsluitend in het klantaccount zijn ingevoerd voor de doeleinden van de klant en enkel door Winfakt namens de klant worden verwerkt.
Alle afspraken tussen partijen met betrekking tot dit onderwerp worden uitsluitend beheerst door de Verwerkersovereenkomst, die als bijlage aan deze Servicevoorwaarden is gehecht en beschikbaar is in elk gebruikersaccount. In de Verwerkersovereenkomst is een overzicht te vinden van de specifieke persoonsgegevens die Winfakt als 'verwerker' verwerkt en van de beveiligingsmaatregelen die zijn genomen om deze persoonsgegevens te beschermen.
Door een Overeenkomst met Winfakt aan te gaan - inclusief registratie voor een demo - bevestigt de klant de Verwerkersovereenkomst te hebben gelezen en aanvaard.
12. Vertrouwelijkheid
12.1 Algemeen
Alle info-textrmatie die Partijen schriftelijk of mondeling met elkaar uitwisselen voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst en gedurende de looptijd ervan wordt als vertrouwelijk beschouwd en dient door elke Partij strikt geheim te worden gehouden.
Dit omvat, maar is niet beperkt tot: alle financiële, commerciële, juridische, fiscale, sociale, technische en organisatorische info-textrmatie, bedrijfs- en handelsgeheimen, gegevens van zakenpartners, klant- en leveranciersinfo-textrmatie, werknemersgegevens, persoonsgegevens, programma's, broncodes, computerprogramma's, computercode, modules, scripts, algoritmen, kenmerken en werkwijzen, uitvindingen (of deze nu octrooieerbaar zijn of niet), processen, plannen, testprocedures, software ontwerp en -architectuur, ontwerp- en functiespecificaties. In het geval van de klant omvat dit ook klantgegevens.
In het bijzonder zal de ontvanger:
 1. de vertrouwelijke info-textrmatie enkel gebruiken voor eigen doeleinden en met strikte geheimhouding;
 2. de vertrouwelijke info-textrmatie op geen enkele manier of voor geen enkel ander doel dan de (potentiële) samenwerking tussen de partijen gebruiken, kopiëren of overdragen;
 3. geen reverse-engineering, disassembleren of decompileren van enige vertrouwelijke info-textrmatie (laten) uitvoeren;
 4. geen commercieel voordeel halen uit de vertrouwelijke info-textrmatie;
 5. de vertrouwelijke info-textrmatie niet onthullen, bekendmaken of beschikbaar stellen aan derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de onthullende partij;
 6. de vertrouwelijke info-textrmatie uitsluitend onthullen aan werknemers die de info-textrmatie moeten kennen in het kader van de (mogelijke) samenwerking tussen de Partijen. De ontvanger verklaart en garandeert dat deze werknemers voorafgaand aan hun indiensttreding hebben ingestemd met vertrouwelijkheid voorwaarden die in wezen vergelijkbaar zijn met die welke onder deze Servicevoorwaarden van toepassing zijn op de ontvanger.
De onthullende partij blijft te allen tijde de enige eigenaar van haar vertrouwelijke info-textrmatie. Behoudens hetgeen uitdrukkelijk vermeld in artikel 12.2 en 12.3, verleent niets in deze Servicevoorwaarden de ontvanger enig recht of belang met betrekking tot de vertrouwelijke info-textrmatie.
Deze verplichting tot geheimhouding geldt gedurende de looptijd van de Overeenkomst tussen de Partijen en voor een periode van vijf (5) jaar na de beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.
12.2 Uitzonderingen die voor beide partijen gelden
De verplichtingen zoals uiteengezet in artikel 12.1 zijn niet van toepassing op de volgende info-textrmatie:
 1. info-textrmatie die al publiekelijk beschikbaar is, publiekelijk verspreid is en/of algemeen bekend is op het moment van de mededeling;
 2. info-textrmatie die de ontvanger op een rechtmatige manier heeft verkregen van een andere derde, dat wil zeggen niet van de onthullende partij, waarbij die derde op haar beurt niet gebonden was aan enige vertrouwelijkheidsovereenkomst met de onthullende partij;
 3. info-textrmatie waarvan de openbaarmaking of bekendmaking wettelijk vereist is, of opgelegd wordt door een rechterlijk of bestuurlijk besluit (van welke aard dan ook). Indien mogelijk zal de ontvanger, alvorens tot openbaarmaking of bekendmaking over te gaan, de omvang en wijze van een dergelijke openbaarmaking of bekendmaking met de onthullende partij bespreken.
De onthullende partij blijft te allen tijde de enige eigenaar van haar vertrouwelijke info-textrmatie. Behoudens hetgeen uitdrukkelijk vermeld in artikel 12.2 en 12.3, verleent niets in deze Servicevoorwaarden de ontvanger enig recht of belang met betrekking tot de vertrouwelijke info-textrmatie.
Deze verplichting tot geheimhouding geldt gedurende de looptijd van de Overeenkomst tussen de Partijen en voor een periode van vijf (5) jaar na de beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.
12.3 Uitzonderingen die van toepassing zijn op Winfakt
In afwijking van de vertrouwelijkheidsverplichting zoals uiteengezet in artikel 12.1, verleent de klant Winfakt en zijn Verbonden Ondernemingen uitdrukkelijk een wereldwijde, eeuwigdurende, onherroepelijke en royaltyvrije licentie om:
 1. ideeën, input, suggesties, verbeteringsverzoeken, aanbevelingen, correcties of andere feedback die van de klant is ontvangen en die gebruikt kunnen worden om de diensten van Winfakt te verbeteren en/of uit te breiden, te gebruiken en/of te commercialiseren;
 2. kwantitatieve gegevens afkomstig van het gebruik van de Winfakt-software door de klant (bijv. het gemiddelde aantal uitgegeven facturen, toegevoegde contactpersonen, gebruikers ...) te verzamelen, te gebruiken en bekend te maken voor zakelijke doeleinden, waaronder sectoranalyses, benchmarking, analytische gegevens en marketing. Alle bekendgemaakte gegevens zullen uitsluitend in geaggregeerde en geanonimiseerde vorm beschikbaar zijn, zonder de klant, zijn gebruikers of derden te identificeren;
 3. anonieme en geanonimiseerde klantgegevens (d.w.z. gegevens die niet kunnen worden gebruikt om een individu te identificeren) te gebruiken voor onderzoeks-, opleidings-, statistische en commerciële doeleinden.
De onthullende partij blijft te allen tijde de enige eigenaar van haar vertrouwelijke info-textrmatie. Behoudens hetgeen uitdrukkelijk vermeld in artikel 12.2 en 12.3, verleent niets in deze Servicevoorwaarden de ontvanger enig recht of belang met betrekking tot de vertrouwelijke info-textrmatie.
Deze verplichting tot geheimhouding geldt gedurende de looptijd van de Overeenkomst tussen de Partijen en voor een periode van vijf (5) jaar na de beëindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook.
13. Ondersteuning - Helpdesk
Indien de klant ondersteuning nodig heeft of een vraag heeft over de diensten, wordt aanbevolen eerst het Support Center van Winfakt te raadplegen.
Als de info-textrmatie daar niet voldoende hulp biedt, kan de klant kosteloos contact opnemen met de helpdesk van Winfakt door een support ticket in te dienen. De helpdesk is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur (CET), met uitzondering van officiële feestdagen en vervangende vrije dagen voor officiële feestdagen die in het weekend vallen.
Het helpdeskteam van Winfakt zal er alles aan doen om de klant zo snel mogelijk te helpen na ontvangst van het ondersteuningsverzoek.
14. Beschikbaarheid, Onderhoud en Updates
Winfakt biedt zijn klanten de mogelijkheid om te allen tijde de beschikbaarheid van de Winfakt-software live en in real-time te controleren via zijn website.
In het geval van problemen met de beschikbaarheid van de Winfakt-software, zal Winfakt er alles aan doen om dit probleem zo snel en redelijk mogelijk op te lossen, zonder enige garantie te bieden met betrekking tot responstijden en oplostijden. Indien van toepassing, behoudt Winfakt zich het recht voor om te bepalen wat een passende oplossing of compensatie voor zijn klanten zou kunnen zijn.
Winfakt streeft ernaar om de kwaliteit van de diensten hoog te houden door regelmatig onderhoud en updates uit te voeren.
Winfakt verbindt zich ertoe om de impact van dergelijke onderhouds- en update werkzaamheden op de beschikbaarheid van de Winfakt-software tot een minimum te beperken, maar kan downtime in dit verband niet uitsluiten. In ieder geval zal Winfakt er alles aan doen om de klant tijdig te info-textrmeren, tenzij dit onmogelijk of onpraktisch is (zoals in urgente situaties).
Onder geen enkele omstandigheid zal Winfakt verplicht zijn om de klant te compenseren voor downtime.
15. Mededelingen
Alle kennisgevingen die Winfakt op basis van deze Overeenkomst aan de klant moet doen, zullen voldoende zijn als Winfakt zijn bericht stuurt naar de laatst bekende contactgegevens van de klant (mogelijk verstrekt tijdens de registratie). Het wordt van alle gebruikers verwacht dat zij hun contactgegevens up-to-date houden. Winfakt kan niet aansprakelijk worden gesteld als een klant een bepaalde kennisgeving niet heeft ontvangen omdat de beschikbare contactgegevens verouderd waren.
Alle formele mededelingen aan Winfakt dienen te worden gericht aan de contactadressen die voor dit doel in deze Servicevoorwaarden zijn opgenomen.
16. Wijzigingen van de Diensten
Winfakt behoudt zich het recht voor om te allen tijde het aanbod en de samenstelling van zijn diensten (inclusief, maar niet beperkt tot, het aanbod en de samenstelling van de pakketten en de ondersteunde functionaliteiten) te wijzigen. Indien van toepassing, zal Winfakt de klant hierover binnen een redelijke termijn voorafgaand aan een wijziging info-textrmeren via een bericht.
17. Overmacht / 'Hardship'
Winfakt kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen van enige verplichtingen uit de Overeenkomst als dit te wijten is aan overmacht of 'hardship' (onvoorziene omstandigheden).
Gangbare situaties van overmacht of hardship omvatten onder andere: alle omstandigheden die bij het sluiten van de Overeenkomst redelijkerwijs niet te voorzien en onvermijdelijk waren, en die Winfakt verhinderen de Overeenkomst uit te voeren, of die de uitvoering van de Overeenkomst financieel of anderszins lastiger maken dan normaal gesproken het geval zou zijn (inclusief, maar niet beperkt tot: oorlog, natuurrampen, brand, inbeslagname, epidemieën en pandemieën, vertragingen bij of faillissement van derden die Winfakt inschakelde, personeelstekort, stakingen, organisatorische omstandigheden, dreiging of daden van terrorisme, overheidsinterventies, stroomuitval en storingen of onderbrekingen van welke communicatieapparatuur, software of hardware dan ook).
Dergelijke situaties geven Winfakt het recht om de uitvoering van de Overeenkomst te herzien en/of op te schorten door middel van een eenvoudige schriftelijke kennisgeving aan de klant, zonder dat Winfakt aansprakelijk is voor schadevergoeding. Winfakt heeft het recht om de overeenkomst te beëindigen als de situatie van overmacht en/of hardship langer dan twee (2) maanden aanhoudt.
18. Verrekening (Compensatie)
In overeenstemming met de bepalingen van de Belgische wet van 15 december 2004 inzake financiële zekerheden, stemmen de Partijen ermee in dat binnen het kader van hun onderlinge relatie, vanaf de start van de overeenkomst tussen Winfakt en de klant, alle huidige en toekomstige schulden automatisch en van rechtswege met elkaar verrekend en vereffend zullen worden, ongeacht hun vervaldatum, doel of de munteenheid waarin ze uitgedrukt zijn.
Indien er meerdere schuldeisers zijn, zal de vordering van de andere partij op de partij die met meerdere schuldeisers te maken heeft, altijd beperkt blijven tot het overblijvende bedrag na verrekening van de aan te rekenen bedragen. Bovendien zullen de permanente verrekeningen in elk geval rechtsgevolgen hebben ten aanzien van de curator en de overige schuldeisers, die dus zelf geen bezwaar kunnen maken noch zich kunnen verzetten tegen enige genoemde verrekening of schuldvergelijking die de Partijen zouden uitvoeren.
19. Toepasselijk Recht en Bevoegde Rechtbank
Alle kwesties, vragen en geschillen met betrekking tot de geldigheid, interpretatie, handhaving, uitvoering of beëindiging van deze Overeenkomst worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens het Belgisch recht.
Alle geschillen aangaande de geldigheid, interpretatie, handhaving, uitvoering of beëindiging van deze Overeenkomst zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbanken van de plaats waar Winfakt zijn maatschappelijke zetel heeft.
20. Taal
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, erkent de klant dat de taal van deze Servicevoorwaarden tevens de voertaal is in alle commerciële transacties met Winfakt.
De oorspronkelijke taal van deze Servicevoorwaarden is het Nederlands. Vertalingen of documenten opgesteld in een andere taal worden beschouwd als een extra voordeel voor de klant. In geval van een conflict tussen de verschillende versies, heeft de Nederlandstalige versie altijd voorrang.
21. Diverse Bepalingen
De ongeldigheid van een of meer bepalingen of een deel van deze Servicevoorwaarden tast de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere clausules en/of het overblijvende deel van de betreffende bepaling niet aan. In dat geval zullen de Partijen onderhandelen om de ongeldige bepaling te vervangen door een equivalente clausule die in lijn is met de geest van deze Servicevoorwaarden. Als de Partijen geen overeenstemming bereiken, kan de bevoegde rechtbank de ongeldige bepaling aanpassen tot wat (wettelijk) is toegestaan.
Indien Winfakt een of meerdere van zijn rechten (herhaaldelijk) niet uitoefent, kan dit enkel worden opgevat als het tolereren van een specifieke situatie en impliceert dit niet het afstand doen van zijn rechten.
Winfakt behoudt zich het recht voor om deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te cederen of over te dragen aan een Gelieerde onderneming of een ander bedrijf in het kader van een verkoop, overname, fusie, consolidatie of enige andere beschikking van (nagenoeg) al zijn activa of bedrijfsactiviteiten.
22. Back-up service
Wij bieden twee back-up mogelijkheden om te voldoen aan de behoeften van onze klanten:
 1. Handmatige back-up aanvraag Klanten kunnen via hun accountinstellingen een back-up van hun gegevens aanvragen. Deze back-up wordt binnen 24 uur na aanvraag voorbereid en beschikbaar gesteld om te downloaden. Klanten kunnen eenmaal per week een handmatige back-up aanvragen.
 2. Automatische dagelijkse back-up Klanten kunnen kiezen voor een extra dienst waarbij hun gegevens automatisch elke nacht worden geback-upt. Op deze manier ontvangt de klant dagelijks een back-up zonder aparte aanvraag.
Back-ups worden geleverd in ZIP-formaat en blijven gedurende 7 dagen beschikbaar voor download. Na deze periode worden de back-ups automatisch verwijderd uit onze systemen.
Zelf-herstel van back-ups : Klanten die kiezen voor de automatische dagelijkse back-up hebben de mogelijkheid om zelf back-ups te herstellen, zonder de hulp van onze klantenservice. Als er problemen ontstaan bij het herstellen van een back-up, kunnen klanten contact opnemen met onze ondersteuning voor assistentie.
Beveiliging en aansprakelijkheid : Wij zetten ons in voor het waarborgen van de privacy en integriteit van de gegevens in de back-ups door het nemen van passende beveiligingsmaatregelen. In het geval van gegevensverlies of problemen met een back-up, kan de klant contact opnemen met onze klantenservice.
Houd er rekening mee dat we ons in het onwaarschijnlijke geval van een server crash het recht voorbehouden om de volledige server te herstellen op basis van de meest recente back-up. Dit kan leiden tot potentieel gegevensverlies voor individuele klantgegevens die zijn bijgewerkt na de meest recente back-up.
Onze verantwoordelijkheid voor de aangeboden back-up diensten is beperkt. Wij zijn niet aansprakelijk voor verlies of schade als gevolg van het gebruik van onze back-up diensten. Klanten blijven te allen tijde verantwoordelijk voor het bewaren van hun eigen gegevens en wordt aangeraden om regelmatig back-ups te maken op een veilige locatie.